French Louis XV Ormolu Sconces

French Louis XV Ormolu Sconces

Pair of Gilt Bronze Sconces

French 19th Century